firmy Mgr. Richard Jašš - Ullersdorf, Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny, IČ: 49596560 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.ullersdorf.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Mgr. Richard Jašš - Ullersdorf, Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny, IČ: 49596560 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ullersdorf.cz.

1.2. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího www.ullersdorf.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na prodej zboží osobám, které nakupují zboží pro svoji podnikatelskou činnost. Pro takovéto případy platí zvlášť dohodnuté obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky a odeslání košíku se chápe jako nabídka dle § 1732 občanského zákoníku. Kupní smlouva tedy vzniká na základě potvrzení prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty.

3.2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Součástí informací je také cena za balné a dopravné zboží kupujícímu.

3.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále “objednávka”). Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný email (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část, a to zejména v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

3.4. Poskytuje-li v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou dle těchto obchodních podmínek prodávající kupujícímu zdarma věcná plnění (dary), je ve vztahu k daru mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena darovací smlouva, která je plně závislá na kupní smlouvě ve smyslu ust. § 1727 občanského zákoníku.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena zboží vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním převzetí v provozovně prodávajícího na adrese firmy Mgr. Richard Jašš - Ullersdorf, Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - při platbě dobírkou je k ceně přepravy přičten poplatek 20 Kč bez DPH

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet (dále jen „účet prodávajícího“) pro platby z ČR v korunách 2700327281 / 2010 vedený u Fio Banka. Při tomto způsobu platby je poskytnuta sleva ve výši 2 %. Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro provedení platby jsou uvedeny na faktuře, která bude kupujícímu zaslána elektronicky. Neobdržíme-li platbu do 14 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

 • Bezhotovostně kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro prostřednictvím platebního systému Fio Banka platební brána.4.3.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.


4.3.1.   V rámci ČR je dopravné:

 • 95 Kč bez DPH při odebrání zboží v ceně 1 - 999 Kč bez DPH,

 • 49 Kč bez DPH při odebrání zboží v ceně 1000 - 2999 Kč bez DPH,

 • zdarma při odebrání zboží v ceně 3000 Kč bez DPH a více.

4.3.2.   Při platbě do zahraničí bude cena dopravy stanovena individuálně.

4.4.   Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.8.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty v České republice.5. SLEVY


Nakupujícím umožňujeme získat zde uvedené typy slev:
 • Sleva 2 % při platbě předem (viz část Cena zboží a platební podmínky).

 • Sleva 5 % při expedici delší než 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky (viz část Realizace, přeprava a dodání zboží). Tuto slevu nelze uplatnit, pokud je vina na straně nakupujícího (např. pokud uvedl do objednávky nejasné údaje a nebylo možné ho kontaktovat pro upřesnění e-mailem ani telefonicky).

 • Akční sleva na nabízené zboží v aktuálně uvedené výši. Tento typ slevy je zpravidla omezen na určité období.

 • Osobní sleva pro registrované zákazníky s nadstandardním obratem.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené automatickým potvrzením objednávky, po jejím odeslání kupujícím, v případě nesprávného zveřejnění údajů o zboží na e-shopu z důvodu chyby či napadení systému e-shopu. 

6.2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kdy spotřebitel obal porušil nebo u alkoholických nápojů porušil celní pásku (kolek).

6.4.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

6.5.   Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to předem dohodnutým způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6.   Je-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.7. REALIZACE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.   Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za přepravné a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky informován předem.

7.6. Objednávky, které nebudou do 14 dnů od objednání uhrazené nebo vyzvednuté, budou automaticky stornovány. Poté je nutné učinit novou objednávku.

7.7.   Realizace objednávek u zboží, které je skladem nebo v podnikové prodejně probíhá v pořadí: 1. den objednávka, 2. den příprava a odeslání, 3. den doručení. Pokud zboží není skladem nebo v podnikové prodejně - expediční doba je 7 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat o náhradním termínu dodání.

7.8.   Objedná-li si kupující zboží na dobírku, začíná dodací lhůta běžet dnem platného uzavření smlouvy tzn. okamžikem odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.   Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. V době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a má takové vlastnosti, které prodávající popsal, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Toto se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, na telefonu prodávajícího nebo na jeho elektronické adrese. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží.

8.5.   Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce představované dobou minimální trvanlivosti uvedené na obalu zboží.9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě koncesované živnosti. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.5.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, loga) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.6.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

9.7.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou nebo oprávněným právnické osoby, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

10.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Neoznačí-li kupující v objednávkovém formuláři e-shopu možnost nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami  a obchodními sděleními prodávajícího na elektronickou adresu. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

12.2. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.  Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se rozumí převzetím zásilky adresátem písemné potvrzení o převzetí doporučené zásilky. Odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná) zásilku převzít, povožuje se zásilka ve smyslu těchto obchodních podmínek taktéž za doručenou.13. JINÁ USTANOVENÍ

13.1. Otevírací doba podnikové prodejny na adrese Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny je:

Po - Pá 9:00 - 17:00 hod.

13.2. Objednávky přes internetový obchod na adrese www.ullersdorf.cz, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

13.3. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou.

13.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a pro řešení veškerých sporů vzniklých z kupní smlouvy jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání elektronické objednávky. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

14.4. V e-shopu na adrese www.ullersdorf.cz platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Zákazník tuto skutečnost odesláním objednávky potvrzuje a zaručuje. Pokud je zákazníkovi méně než 18 let a přesto si objedná alkoholické nápoje, uvádí vědomě prodávajícího v omyl.

Kontaktní údaje prodávajícího: Ullersdorf, Maršíkovský mlýn Maršíkov 67, 788 15 Velké Losiny, www.ullersdorf.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 730 590 718, IČ: 49596560, DIČ: CZ7407085818.